Home

Förordning om kontinentalsockeln

1 § Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde samt inom de områden utanför sjöterritoriet som framgår av bilaga 3 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och andra icke levande naturtillgångar. Förordning (2014:1245). 2 a § Tillsynen över efterlevnaden av 15 a §lagen om kontinentalsockeln och villkor som har meddelats med stöd av den paragrafen utövas av Kustbevakningen. Förordning (1996:523). 3 § Tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln fordras ej för fångst av levande organismer. Sådant tillstånd fordras ej heller för. För­ord­ning ( 1982:585 ). 4 § Rege­ringen prö­var frå­gor om till­stånd att utforska kon­ti­nen­tal­soc­keln eller att utvinna natur­till­gångar från denna, om inte annat föl­jer av 5 §. Ansö­kan ska ges in till Rege­rings­kans­liet (Närings­de­par­te­men­tet) och ska inne­hålla 1 § Lagen om kontinentalsockeln äger utanför territorialgränsen tillämpning inom de havsområden som anges i förordningen om Sveriges ekonomiska zon. Förordning (1992:1223). 2 § Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln utövas av Sveriges geologiska undersökning

I Sverige har vi också antagit en nationell lag om kontinentalsockeln, vilken implementerar den tidigare 1958 års Konvention om kontinentalsockeln samt Havsrättskonventionen. Enligt lagen definieras kontinentalsockeln som havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde samt inom visst bestämt område utanför sjöterritoriet (eller territorialvattnet), den så kallade ekonomiska zonen Lag (1966:314) om kontinentalsockeln Departement: Näringsdepartementet RSN Förarbeten: Prop. 1966:114; 3LU 1966:45; Rskr 1966:22

Lag (1966:314) om kontinentalsockeln Svensk

Kontinentalsockelförordning (1966:315) Lagen

 1. 1 § Har upphävts genom förordning (2018:79). 2 § Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt lagen ( 1996:314) om kontinentalsockeln utövas av Sveriges geologiska undersökning. Myndigheten ska vid tillsynen samverka med andra myndigheter, vilkas verksamhet berörs av tillståndet
 2. I förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid kan du läsa om vad lämplighetsbedömningen måste innehålla. (1966:314) om kontinentalsockeln. Eftersom lagring som huvudregel endast får ske under havsbotten, kommer det även krävas en tillståndsprövning enligt lagen om kontinentalsockeln
 3. 1 § Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln äger utanför territorialgränsen tillämpning inom de havsområden som anges i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon. Förordning (1992:1223). 2 § Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt lagen (1996:314) om kontinentalsockeln

Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315); utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver att 4, 4 a, 5 och 7 §§ kontinentalsockelförord-ningen (1966:315) ska ha följande lydelse. 4 §1 Tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna natur Bestämmelserna i 15 a § gäller inte vid utläggande av undervattenskablar och rörledningari syfte att utforska kontinentalsockeln eller utvinna dess naturtillgångar,som fortsätter in på svenskt territorium, ellersom dras fram eller används i samband med en verksamhet på en anläggning, konstruktion eller konstgjord ö på kontinentalsockeln.Denna lag träder i kraft den 4 januari 2013.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet

Kontinentalsockelförordning (1966:315

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 1 kap. 2 (1966:314) om kontinentalsockeln, 2. väglagen (1971:948), 3. lagen (1978:160) om vissa rörledningar, 4. lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, 5. 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln..6 1.3 Förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948)..7 1.4 Förslag till förordning om ändring i vägkungörelse Förslaget till förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315).....388 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon..390 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- oc

Enligt Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation 3 kap. 4 § ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga om riksgräns samt läns- och kommungränser, och Sjöfartsverket i fråga om baslinjer och baslinjepunkter, territorialgränsen samt de yttre avgränsningslinjerna för kontinentalsockeln och för Sveriges ekonomiska zon Det i London den 14 oktober 2005 ingångna protokollet till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln träder i kraft den 24 augusti 2020 enligt vad som har avtalats. Protokollet har godkänts av riksdagen den 30 mars 2020 och av republikens president den 8 maj 2020 Detta protokoll står öppet för undertecknande i Madrid från och med den 14 oktober 1994 till och med den 14 oktober 1995 för varje stat som är ansluten till konventionen och som inbjudits till den konferens om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten, som de befullmäktigade ombuden för Medelhavets kuststater höll i Madrid mellan den 13 och 14 oktober 1994

2.5 Förslag till förordning om ändring i kontinentalsockel-förordningen (1966:315) 15.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Denna förordning ska tillämpas på geologisk lagring av koldioxid i Sverige, Sveriges kontinentalsockel och Sveriges ekonomiska zon. Bestämmelser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Bestämmelser om Sveriges ekonomiska zon finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon En anvisning om EU:s antidumpnings- och utjämningstullar . I förordningen fastställs villkoren för uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullar på produkter som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon Förordning (1996:523). 3 § Tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln fordras ej för fångst. av levande organismer. Sådant tillstånd fordras ej heller för vetenskaplig undersökning som. utföres av svensk vetenskaplig institution, om arbetet kan bedrivas utan. förfång för verksamhet som utövas enligt tillstånd. Detsamma gäller i Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedels-verket N2021/ 3 Uppdrag till Sveriges geologiska undersökning att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Skagerrak N2021/01685 (delvis) 4 Uppdrag till Sveriges geologiska undersöknin

kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten. (3) Ett av protokollen till Barcelonakonventionen handlar om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (nedan kallat offshore-protokollet). Det trädde i kraft den 24 mars 2011 (16) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(6) utgör referensramen för bestämmelserna i den här förordningen. (17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens. Om inget annat anges i bilaga I till den här förordningen, ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC Om en medlemsstat, på grundval av artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, överför kvoter till en annan medlemsstat inom de fiskeområden som anges i bilaga III till den här förordningen, ska överföringen inbegripa en lämplig överföring av fisketillstånd och anmälas till kommissionen förordning. 3§ Lagen om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (359/2020) träder i kraft den 24 augus-ti 2020. 4§ Denna förordning träder i kraft den 24 augusti 2020. Helsingfors den 20 augusti 2020 Utrikesminister Pekka Haavist

Kontinental­sockellagen - SG

Lagen om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (359/2020) träder i kraft den 24 augusti 2020. 4 § Denna förordning träder i kraft den 24 augusti 2020. (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/2020 Ansökan om tillstånd enligt 15 a lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, m.m förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon samt lag (1966:314) om kontinentalsockeln och kontinentalsockelförordning (1966:315) vilka innehåller tydliga geografiska avgränsningar av det område som regleras. Det samma gäller lag (1980:424) om medföra betydande skadeverkningar eller annars om Naturvårdsverket begär det, ska Sveriges geologiska undersökning med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringen. 7 §4 Avgift som avses i 4 b § andra stycket lagen om kontinentalsockeln ska betalas till Sveriges geologiska undersökning. Denna förordning träder i kraft den 15. Förordning (2016:812) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2016:812; Omfattning ändr. 1, 38 §§ Ikraftträder 2016-08-0

Regeringskansliets rättsdatabase

Övriga lagar och förordningar för mineralutvinning. Mineralförordningen (1992:285) Ärenden som gäller utvinning av naturtillgångar från havsbottnen och svensk ekonomisk zon i marin miljö handläggs av Sveriges geologiska undersökning (SGU) enligt bland annat lagen om kontinentalsockeln Förslag till förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315).....64 Förslag till (1966:314) om kontinentalsockeln.....382 11. Innehåll SOU 2010:91 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar. ekonomiska zon. Bestämmelser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Bestämmelser om Sveriges ekonomiska zon finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. 8 § Förordningen ska inte tillämpas på lagring som. 1. avser en sammanlagd planerad lagring av mindre än 100 000 ton koldioxid, oc

SFS 2016:999 Förordning om ändring i

 1. Förordning om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar N2021/ N2021/01386 4 Uppdrag till Sveriges geologiska undersökning att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Kattegatt N2021/02096 (delvis) 2 (2) 5 Regeringens skrivels
 2. Förordning om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén N2021/ 9 Uppdrag till Kammarkollegiet att pröva fråga om återkrav av kapitaltillskott N2021/ 10 Uppdrag till Sveriges geologiska undersökning att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforsk
 3. Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledning på kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska . EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (dnr TSG 2021-7363) 2021
 4. Förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet Förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet (dnr TSG 2021-7027) Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledning på kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zo
 5. SFS 2014:1245 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315);utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 2
 6. Förordning (1984:381) om täktavgift. Denna förordning har enligt förordning (1998:940) upphört att gälla den 1 januari 1999. Angående övergångsbestämmelser, se förordning . (1966:314) om kontinentalsockeln eller enligt lagen (1966:319) om rätt till sand,.

Miljöbedömningar - Regeringskanslie

Lag om kontinentalsockeln (1966:314) • Lag om ersättning från Internationella oljeskadefonden (1973:1199) • Lag om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424; ändrad genom bl.a. 2001:1294 och; 2002:874) • Förordning om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:789; ändrad genom bl.a. 2001:1292 och 2002:734) • Lag om. från berörda länsstyrelser och kommuner. Förordning (1992:445). 7 § I ärenden om tillstånd att genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från denna enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln skall en miljökonsekvensbeskrivning bifogas till ansökan om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), internationellt vatten utanför kontinentalsockeln, som bearbetas av inhemska enheter) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), 11. ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekono-miska zon, 12. ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, och 13. ansökan om koncession för en lagringsanläggning eller en förgas-ningsanläggning enligt naturgaslagen (2005:403)

melser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om kontinental-sockeln. Bestämmelser om Sveriges ekonomiska zon finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. 8§ Förordningen ska inte tillämpas på lagring som 1. avser en sammanlagd planerad lagring av mindre än 100 000 ton kol-dioxid, oc Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315); utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ kontinentalsockelförordningen (1966:315) 1 skall ha följande lydelse. 4 § 2 Tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtill När undersökningen inleddes var EU:s förordning (EU) 2019/1131 om tullverktyget inte i kraft och följaktligen kunde kommissionen inte avgöra om det var lämpligt att utvidga tullarna till kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen Föreskrift (TSFS 2012:33) om besiktning, funktionskontroll och underhåll EU förordning 445:2011 om ECM EU Förordning 2019/779 Guide for the . Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort. Övergripande / Regler för vägtrafik. Ansökan om tillstånd enligt 15 a lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, m.m. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:917) med krav på installationer för alternativa drivmedel.

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993, då förordningen (1977:642) om den svenska fiskezonens omfattning skall upphöra att gälla. SFS 1994:6. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1994. SFS 1995:951 (Omtryck) Denna förordning träder i kraft d. 30 juli 1995. SFS 1996:531. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996. Läs mer om vilka kakor som lagras och hur du gör om du vill undvika dem. EU-förordningen CACM - vad handlar den om egentligen? Här övervakas all handel med el och gas; Yttrande Ansökan om tillstånd för utläggande av rörledning på kontinentalsockeln i Sveriges ekonomiska zon

Lagstiftning som rör yrkesfisket - Lagstiftning, direktiv

De yttre gränserna för kontinentalsockeln från territorialhavet baslinjer tills den yttre kanten av den kontinentala marginal, om den naturliga förlängningen av mindre än 200 nautiska miles kan utökas till 200 havet miles, om utanför 200 nautiska miles, bör du inte mer än 350 havet miles, eller inte överstiga 2500 meter, etc. Vattendjupet än 100 havet miles SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90. E-post: kundservice

Förordning om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Lag om kontinentalsockeln (Rubenson, Stefan) Lag om kontoföring av finansiella instrument (Afrell, Lars) Lag om kontroll av berusningsmedel på sjukhus (Sundberg, Per Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22) förordningen om Sveriges ekonomiska zon handläggs en ansökan av miljödepartementet. Nämnda Tillstånd föreligger enligt lagen om kontinentalsockeln för dels kablarna inom den kommande parken, dels för exportkablarna. Tillståndet meddelades 2008. Vidar

Från lagstiftningsarbetet 877. SvJT 2012 Lagstiftning i riksdagen våren 2012 877. ter om provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyllning. Andra ändringar har gjorts för att uppnå bättre överensstämmelse med den skattelagstiftning som hänför sig till miljöklassindelningen av drivmedel (SFS 340) På grund av väldigt kraftig is längre västerut så har vår expeditionsrutt nu på slutet hamnat lite mer ostligt än det var planerat. Så nu planerar vi att nå kontinentalsockeln norr om Grönland på lördag för en ny 24-timmarsstation då vi till exempel åter igen ska fiska med vår stora håv, The Beam

Tillsynsmyndighet för geologisk lagring av koldioxi

 1. Ytterligare bestämmelser om balkens tillämpning utanför territorialgränsen finns i 7 kap. 32 § och 15 kap. 27 § samt i lagen om kontinentalsockeln och i lagen om Sveriges ekonomiska zon. Lag (2016:782)
 2. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är.
 3. Om det behövs övergångsåtgärder för att underlätta övergången från den ordning som gäller i de nya medlemsstaterna till den som skall gälla vid en gemensam organisation av marknaden på de villkor som denna avdelning föreskriver, skall sådana åtgärder beslutas enligt det förfarande som anges i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG eller, allt efter omständigheterna, i.

Kontinentalsockelförordning (1966:315

Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

sfs-1998-808 1998 1998:808 sfs sfst Miljödepartementet 808 0 1998-06-11 00:00:00 2021-10-02 04:34:55 2021-10-02 04:34:55 Miljöbalk (1998:808) t.o.m. SFS 2021:876. 1949:56 Betänkande med förslag till förordning om ändring i vissa delar av Kungl. Maj:ts förordning den 27 juni 1927 (nr 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bankbolags tillgångar m. m. 1949:57 Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m. 1 1949:58 Arbetstidsutredningens betänkande. D. 3 kontinentalsockeln enligt 3 § kontinentalsockellagen (1966:314) och 4 § kontinentalsockel-förordningen (1966:315). Ansökan avser bottenundersökningar för planering av naturgasledning mellan Norge och Sverige. Syftet med bottenundersökningarna är att erhålla kunskap om vattendjup, sjöbotten Förordning (2001:431) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till bouppteckningsförrättare och likvidator om kontinentalsockeln. Lag (2001:439) om ändring i rennäringslagen (1971:437) Lag (2001:440) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) Lag (2001:441) om ändring i lagen (1984:3) om.

Roller och ansvar - PBL kunskapsbanken - Boverke

Frågor och svar om vaccin och vaccination mot covid-19 i EU. Klicka på ett ämnesområde för att hitta relevanta frågor och svar om vaccination mot covid-19 i EU, vaccinförhandlingarna och hur vaccinerna godkänns. Du kan också klicka direkt på en fråga som intresserar dig. Vaccination om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings-, och produktionsverksamhet för olja och gas till havs (COM(2011)0688 - C7‑0392/2011 - 2011/0309(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) Europaparlamentet utfärdar denna resolutio Europeiska regionkommittén (ReK) anser, med tanke på behovet av att finansiera en framväxande blå ekonomi, sjöövervakning och ett flertal projekt för att skydda den marina miljön, utöver fiske och vattenbruk, att den totala budgeten för EHFF borde ha höjts till minst 1 % av den fleråriga budgetramen för perioden efter 2020 genom att till det anslag på 0,53 % som för närvarande. Dutch. rechtsgrond -förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke, järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526), lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, förordningen (1997:1121) om farledsavgift

Planering på djupet - fysisk planering av havet SOU 2010:9

SOU 1949:56 Betänkande med förslag till förordning om ändring i vissa delar av Kungl. Maj:ts förordning den 27 juni 1927 (nr 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bankbolags tillgångar m. m. SOU 1949:57 Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m. SOU 1949:58 Arbetstidsutredningens betänkande Förordning om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet. SFS 1998:807. Förordning om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. SFS 1998:820. Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. SFS 1998:821

Havsgränser - sjofartsverket

Förordning om byggande av järnväg. Genom förordningen upphävs förordningen om byggande av järnväg. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som vid ikraftträdandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för en järnvägsplan som har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2 kap. 2 § lagen ( 1995:1649 ) om byggande av järnväg i dess lydelse. författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till de 2.2.3 Förordningen om information om betalaren. Förordningen om information om betalaren ska tillämpas från den 26 juni 2017 och den är direkt tillämplig rätt i Finland. Genom förordningen upphävs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel 33 I detta hänseende erinrar domstolen om att den omständigheten, att det i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs ett förbud mot att som varumärken registrera kännetecken som består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, säkerställer att företag inte kan använda varumärkesrätten för att utan tidsbegränsning behålla exklusiva.

Statsrådets förordning om 2005 års protokoll 609/2020

Ärkebiskopen av Canterbury engelska Archbishop of Canterbury är Engelska kyrkans primas Primate of all England och den anglikanska kyrkogemenskapens främste biskop Sedan kung Henrik VIII av England bröt med Rom har ärkebiskopen av Canterbury utsetts av den engelska sedermera brittiska monarken Numera görs valet i hans eller hennes namn av premiärministern utifrån ett urval från en. Till förordningen om brandfarliga varor återfinnes således följdföreskrifter såväl i Kommerskollegii författningssamling som i Sjöfartsstyrelsens meddelanden och i Medicinalstyrelsens samling av författningar och cirkulär m.m. — vartill kommer de i särskild ordning utgivna föreskrifterna beträffande järnvägs-, post- och. För juridiska aspekter på ägandet se äganderätt Ägande i ekonomisk mening avser den yttersta kontrollen och ansvaret över en materiell eller immateriell resurs Materiella resurser är till exempel byggnader landområden och lösöre Immateriella resurser är till exempel kunskap information eller datorprogram Ett klart och tydligt rättssystem om äganderätt är viktigt för att en.