Home

Platons metafysik

Ordet metafysik förekommer ofta i filosofi och handlar bland annat om verklighetens natur. Att allt förändras är exempel på metafysik, en beskrivning av tillvarons grund. Platon och. P. Platons grottliknelse. Hämtad från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Platons_metafysik&oldid=4725296 . Kategori: Platon Platon hade en ju idé om att allting i denna värld degenererar och blir sämre. Att kvinnan är en urartad form av mannen, och djuren härstammar från människan genom degeneration. Vad man politiskt maximalt kan uppnå är att hejda alla förändringar genom att upprätta hans idealstat där filosoferna styr som kungar Sedan är Metafysiken en ontologi, det vill säga en lära om varat och dess egenskaper. Det är här Aristoteles reflekterar över varat samt de olika sätt, av vilka substansen är den främsta, som varat kan sägas på. Slutligen är Metafysiken en lära om det högsta, gudomliga, varat, det vill säga en teologi Metafysik är den gren inom filosofin som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och försöker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos allt varande. Metafysik handlar om sådant som vi inte kan uppfatta med våra sinnen, som finns bortom det fysiska, men detta är inte en tillräcklig definition. Från att ursprungligen ha varit ett mer väldefinierat ämne - som kan sägas ha haft varande i sig eller första orsaker som sitt studieämne - har.

Lär dig filosofi: Antiken, Platon och demokratins svaghet

Kategori:Platons metafysik - Wikipedi

 1. Platons metafysik förenar på sätt och vis två motsatta ståndpunkter. I likhet med Herakleitos finner Platon sinnevärden förgänglig. I likhet med Parmenides anser Platon att det som kan tänkas är verkligt existerande och att man kan ha kunskap endast om det oföränderliga: matematiska ämnen samt idéer, vilka Platon anser vara evigt bestående
 2. Känner du till Platons idévärld? Enligt denna tanke är allt som existerar, eller rättare sagt, allt som du kan uppfatta med dina sinnen enbart en projektion, en skuggbild av en perfekt idé som finns någonstans i den perfekta idévärlden. Det här kan verka konstigt när man hör det för första gången
 3. Platons definition av dygd fångar inte in den klass av individer som dygden avser. Platons förslag till definition av dygd som förmågan att härska över andra människor lyckas inte med att fånga in den klass av individer som den avser samt att den varken har rätt omfång eller korrekt avgränsning
 4. Aristoteles vs Platons jämförelse. Aristoteles och Plato var filosofer i antikens Grekland som kritiskt studerade frågor om etik, vetenskap, politik och mer. Även om många fler av Platons verk överlevde århundradena, har Aristoteles bidrag antagligen varit mer inflytelserika, särskilt.
 5. nes tider hade människor en ganska stark tro på magi och mytologi när det gällde att tolka världen omkring dem. Världen, som de uppfattade den, påverkades till stor del av närvaron av en högre gud

Funderingar om filosofi: Aristoteles, Metafysiken och

 1. . Här var han både student och lärare i 20 år fram till Platons död. De båda filosoferna hade olika temperament och grundsyn på tillvaron
 2. Platons metafysik: Aristoteles metafysik: dygdetiken: Eleven gör också enkla jämförelser mellan. några försokraters metafysiska system: Platons och Aristoteles metafysiska system: Platons och Aristoteles dygdetiska uppfattning: stoicismen och epikurismen: Eleven använder med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp som
 3. För Aristoteles är metafysik detsamma som motsvaras av dialektik i Platons filosofi. I Metafysik framställs för första gången en systematisk genomgång av grundbegrepp inom dialektiken. Detta brukar glömmas bort då han också utformade lagar för formell (aristotelisk) logik, vilket vid första påseende tycks stå i motsättning till dialektiken

Metafysik. I Platons dialoger hade Sokrates och hans sällskap av disputanter något att säga om många ämnen, inklusive flera aspekter av metafysik. Dessa inkluderar religion och vetenskap, mänsklig natur, kärlek och sexualitet Medan kyrkofäderna plockade från Platons metafysik vad de behövde för att konstruera kristendomen, har vetenskapen avvisat den, i vår tid med Bertrand Russells analytiska filosofi. Den grundlade han under första delen av nittonhundratalet och avvisade att det skulle finnas något annat än vad fysiska sinnen och fysiska mätinstrument kan registrera Antikens filosofi: platon. en presentation av platon (427 347 f kr), idéläran och grottliknelsen. instuderingsfrågor, text mm finns på gymnasiefilosofi.se platon detta är en del av en sammanfattning på svenska om vem den antika filosofen platon var. kort om hans bakgrund men främst om hans tankar och lära. vilken filosofi utvecklade en historie og filosofi forelesning om platons

Hur kan Aristoteles förena vetenskap och metafysik

Den platoniska och aristoteliska kunskapen Ytterjärna Foru

Aristoteles ansåg att all kunskap kom från undersökningar av den fysiska världen, t.ex. solens och månens rörelser. Allt sker enligt en plan. Världen förändras hela tiden, men inget sker av en slump. Att planeterna rör sig regelbundet över himlen och att solen varje dag går upp beror på att allt i universum styrs av det gudomliga Metafysik. Platon grundlægger begrebsrealismen. For Platon er den metafysiske hoveddiskussion spørgsmålet om almenbegrebets forhold til fænomenerne eller tingene. Et af hovedtemaerne i Platons filosofi er ideers (ideai) forhold til de empiriske genstande og menneskene Det var Platons metafysik, ikke fx sokratisk uvidenhed eller politisk filosofi, der inspirerede nyplatonikerne. Kvintessensen af platonismen fandt de i dialogerne Parmenides (tolket metafysisk) og Timaios (den fysiske verden betragtet som afspejling af den intelligible) Aristoteles har ligesom Platon haft enorm betydning for den europæiske filosofi, herunder logik, metafysik og videnskabsfilosofi. Men forskellen på Aristoteles frem for Platon, er at Aristoteles udviklede sin egen filosofi, fremfor at viderebygge på sin læremester Platons

Metafysik Aristoteles nämnde inte ordet metafysik i sina texter, men i sina avhandlingar hänvisade han till den första filosofin. Aristoteles distanserade sig särskilt från Platons teori om former, eftersom han föreslog att materia och form är oskiljaktiga, så att världen inte är uppdelad i två utan är en Vad är Platons metafysik? Platonismen är uppfattningen att det finns sådant som abstrakta objekt. Ett abstrakt objekt är ett objekt som inte finns i utrymme eller tid Så t.ex. leder Platons metafysik och kunskapsteori, om man accepterar dem, oundvikligen till den totalitarism han förespråkar i Staten och Lagarna. Varför? På grund av hans syn på allmänbegreppen: han menade som bekant att den sinnevärld vi faktiskt lever i bara är en ofullkomlig avbildning av idéernas (eller formernas) värld Aristoteles behåller Platons kunskapsteoretiska krav på verbarhet, men han lämnar dennes ontologi och metafysik bakom sig. Aristoteles avvisar också dialektiken som metod och ställer istället upp slutledningsregler för sin argumentation (logik)

Metafysik - Wikipedi

Platon skulle senare i livet grunda Platons akademi, som tillsammans med den av Aristoteles grundade Lyceum skulle få stort inflytande på dåtidens vetenskap och filosofi. Platons tankar och idéer skulle ge upphov till platonismen, som är en av huvudriktningarna inom den västerländska filosofin Platon dog 348 f.Kr. Aristoteles var Platons student på sin akademi. Alla tillhörde samma tankeskola som startade mer eller mindre från Sokrates. Låt oss förstå deras filosofi kort en efter en: Socrates & Platon: Problemet med Sokrates är att han inte hade någon egen filosofi och inte dikterade något till någon

Aristoteles - filosofe

Metafysik är filosofins gren som försöker besvara frågan, vad betyder existerar ? Idealism är ett slags svar på det: det som är mest verkligt är vad en sak har gemensamt med andra saker av sitt slag, inte med egenskaper hos varje instans av den typen Denna uppsättning är den begripliga, icke-materiella och icke-rumsliga modellen som föreskriver funktionerna i strukturen som ska byggas; det är inte en struktur i sig. Det kan diskuteras om Platons metafysik i mitten av perioden inkluderade den uppfattningen att former var, eller visade, någon större, olegerad version av några av de egenskaper som visades av förnuftiga föremål.En.

Idévärlden inom filosofi och metafysik. I Platons världsbild har tanken på en idévärld en central roll. Idévärlden är enligt Platon den sanna verkligheten och sinnevärlden, alltså den värld människan kan uppfatta med sina sinnen, är bara en skugga eller en blek kopia av idévärlden.. Idévärlden kan exemplifieras i att alla vet hur en cirkel ser ut, men att en handritad cirkel. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Platonisk realism är den filosofiska ståndpunkten att universella eller abstrakta objekt existerar objektivt och utanför mänskliga sinnen. Det är uppkallat efter den grekiska filosofen Platon som tillämpade realism på sådana universaler, som han ansåg ideala former. Denna hållning kallas tvetydigt också platonisk idealism men bör inte förväxlas med idealism som presenteras av. Og velkommen til Platon. I sin introduktion til Platons politiske tænkning formår Mogens Herman Hansen at sammenfatte og systematisere en tankegang, der blander politik, etik og metafysik og overbevise os om, hvorfor Platon har fået så stor betydning for eftertidens politiske tænkning. Jakob L. Fink. Kultur

Detta är en tanke i Platons metafysik. Han beskriver emellertid också i en av sina dialoger solen som en bild av den högsta idén, det godas idé. Här används bild närmast i betydelsen symbol. Tänker (51 av 359 ord) Författare: Göran Hermerén; Språk, litteratur Platons metafysik, med diffusa angivelser av Idévärlden, de rymdgeometriska formerna, karaktärsdanande rättesnören (typ anspråk på Dygder) samt tänkvärda sentenser om huruvida individens begreppsapparat påverkats av den betydligt mer avgörande rättsapparaten i samhällsmaskineriets fördemokratiska mekaniska processer F Nietzsche har även filosoferat kring saker som metafysik, kunskapsteorier, språkfilosofi och estetik. Moral var dock hans huvudämne, i alla fall det ämne som har väckt mest uppmärksamhet på senare år. 3.) 3 tankar eller idéer du håller med om och varför I teach you the overman. Man is something that shall be overcome

168) - Kort sagt: hvordan skal man være, hvis man skal lede staten (dvs. bystaten) ordentligt? - Sammenlign Hulebilledet med Linjebilledet og din øvrige viden om Platons metafysik. og opnår ved at være fastlåst ingen fornufterkendelse dvs. epistemologi: læren om erkendelse, da de er fanget Platons metafysik och etik utmynnar i den berömda liknelsen med människor instängda i en grotta som bara ser skuggor, medan solen lyser bländande utanför. Det är den sanna verkligheten och. ^ Aristoteles, metafysik (IV, 1005b), för att anta att samma sak är och inte är, som vissa föreställer sig att Heraclitus säger ^ Heraclitus, fragment 36,57,59 (Bywater) ^ Cornford, FM, Platons kunskapsteori, s. 234 ^ (80B1 DK). Enligt Platons Theaetetus, avsnitt 152a. [1 Ved atten års alder begyndte Aristoteles ved Platons akademi , hvor han stoppede i næsten tyve år Halsall skriver, at de troper, fortællersken bringer i anvendelse i den klassiske retorik, bliver kaldt aposiopesis eller reticentia,148 troper, en fraværets metafysik InnehållInledning 5Tidigare forskning 6Syfte och disposition 6Metod 7Definitioner 9Besläktade filmarter och mellanformer. Den ende av de antika filosoferna vars betydelse kan jämföras med Platons är hans lärjunge Aristoteles (384-322 f kr). Han var vetenskapsmannen vars teorier var dominerande i mer än 2000 år. Om man om Platon kan säga att efterkommande filosofihistoria enbart var fotnoter till denne, kan vi kalla Aristoteles för naturvetenskapens fader

Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med samma namn. Här berättar han om den västerländska filosofins gryning på grekiskt område under 500-talet f.Kr., med början i försokratikernas storslagna naturteorier Principer för Platons formsteori . Platons teori om former , som den presenteras i sådana dialoger som Phaedo , Republic och den första delen av Parmenides , verkar engagerad i följande principer: F står för vilken form som helst (utseende, egendom) - forma är en boetisk översättning för εἶδος ( eidos ), vilket är ordet som Platon använde

Platons idélära i dialogen Parmenides - Filosofe

 1. Den analogi med den delade linjen ( grek : γραμμὴ δίχα τετμημένη ) presenteras av grekiska filosofen Platon i Republiken (509d-511E). Den är skriven som en dialog mellan Glaucon och Sokrates , där den senare vidareutvecklar den omedelbart föregående Ana av solen på den förres begäran. Sokrates ber Glaucon att inte bara föreställa sig denna ojämnt halverade.
 2. Vid arton års ålder började Aristoteles vid Platons akademi, där han stannade i nära tjugo år. Aristoteles skrifter omfattar många ämnen: fysik , biologi , zoologi , metafysik , logik , etik , estetik , poetik , skådespeleri, musik, retorik , lingvistik , politik och styrande, och utgör den västerländska filosofins första genomgripande utläggning
 3. En del hävdar att han slutligen tog avstånd från Platons fundamentala koncept och utvecklade sina egna teorier i frågor som logik, etik, metafysik och retorik. Två av hans mest viktiga verk angående logik och retorik var Organon och Rhetorica
 4. ESSÄ. Detta sätt att se aktualiserar vår tids brist på transparens och kastar ett löjets skimmer över våra högst ostrukturerade partiledardebatter. Carsten Palmer Schale menar att många av idéhistoriens stora tankar borde få påverka samtidsdebatten i högre grad än vad de gör. Jag har länge irriterats över vår tids märkliga attityd till äldre tankar

Filosofi (Uppdrag 1) - Studera n

 1. InmatningsnavigeringInmatningsinnehållBibliografiAkademiska verktygVänner PDF-förhandsvisningFörfattare och Citation InfoTillbaka till toppenNumeniusFörst.
 2. Det var Platons metafysik, ikke fx sokratisk uvidenhed eller politisk filosofi, der inspirerede nyplatonikerne. Kvintessensen af platonismen fandt de i dialogerne Parmenides (tolket metafysisk) og Timaios (den fysiske verden betragtet som afspejling af den intelligible).. Nyplatonismens grundsynspunkt er, at den egentlige virkelighed er transcendent, immateriel og overindividuel
 3. Platons undervisning i Akademiet (hans uskrevne lære) synes at have dannet udgangspunkt for en langtrækkende mundtlig tradition, der har suppleret hans nedskrevne dialoger. De sparsomme kilder antyder en livlig — og udogmatisk — diskussion om hovedprincipperne i Platons metafysik , herunder idélæren

Aristoteles på själen. Begreppet själ. Aristoteles metafysik. Många av resultaten av moderna vetenskapliga tänkandet bygger på upptäckter som gjorts i det antika Grekland. Till exempel, Aristoteles, On the soul som används av dem som försöker att förklara vad som händer i vårt universum, förstå vilken typ av nätverket En oskriven undervisning är en metafysisk undervisning som tillskrivs den antika filosofen Platon (428 / 427-348 / 347 f.Kr.) . Det kallas principdoktrin i ny forskning , eftersom den behandlar två högsta principer som allt är reducerat till. Uttrycket oskriven undervisning hänvisar till antagandet att Platon presenterade sitt koncept muntligt, men aldrig fixade det skriftligt Metafysik . Logik . Inledning till vetenskapsteori . Språkfilosofi . Platons Faidros och Språkets förtingligande . C-kurser . Epistemology . Naturalistiska teorier om intentionalitet . Masterkurser . Rationality in the law . Philosophy of law . The Philosophy of David Lewis Undersökningar av kosmologi, själsteori och teologi i Platons Phaedo och Timaeus. Saur, München 2004, ISBN 3-598-77811-2. Kyung Jik Lee: Begreppet rymd i Timaeus i samband med naturfilosofi och Platons metafysik. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000 ( avhandling (online) (PDF; 1,1 MB), Konstanz universitet, 1999). Anmärkninga Check 'metafysik' translations into Czech. Look through examples of metafysik translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Metafysik i manuskriptet fra 1311/1321, Rom, Vatikanbiblioteket, Vaticanus graecus 256, fol. 124r. Første side af Metafysik i Immanuel Bekkers udgave, 1837. Metafysik ( græsk: τὰ μετὰ τὰ φυσικά; ta metá ta physiká Det der er bagved, ved siden af fysikken) er en tekstsamling af Aristoteles om ontologi Aristoteles skrev om astronomi, biologi, etik, juridik, konst, logik, magnetism, mekanik, metafysik, nöjen, poesi, politik, psykologi, retorik och språk. Han skrev även om själen, som han trodde var dödlig. Han är dock mest känd för det han gjorde inom bios och logikens område

Aristoteles mot Platon

Kyrkans monumentala utformning har influenser från gotik och europeiska katedraler, samtidigt som den visar prov på typiska element från medeltida själländska landsbygdskyrkor.Måttförhållandena skulle kunna härledas till Platons metafysik, i så måtto att de rätta måtten avspeglar det gudomliga och sanna läst om Platons läror, och Sokrates, större än Platon, och länge läst om Kristus, den härlige, större än So- krates -- forskat och klarlagt. I dag ser jag nu tillbaka på hellenska och tyska system, ser alla filosofer, ser kristna kyrkor och sekter. Men bakom Sokrates ser jag klart, och bakom Kristu Platons metafysik s. 63. Motsats mellan omvärlden och idealen. Om saker skulle stå rätt till i världen skulle Sokrates inte ha kunnat dömas till döden. Kropp och själ, själen är en del av idévärlden, och kan minnas idéerna, själen längtar tillbaka till idévärlden

Aristoteles (384 f.Kr. - 322 f.Kr.) var en grekisk filosof som syslade med många ämnen; fysik, metafysik, poesi, teater, musik, logik, retorik, politik, etik, biologi och zoologi. Tillsammans med Platon och Sokrates (Platons lärare) är Aristoteles en av de viktigaste figurerna inom västerländsk filosofi. Aristoteles syn på fysik. Såg Platons Idelära som ett viktigt steg mot den förståelse vi senare har fått genom Origin of species, kunskap om DNA osv. Det är jävligt konstig att en häst föder en häst, onekligen. Kort sagt, ett bra exempel på Metafysik då den är som bäst. Önskar bara att typ Marxismen kunde ha hanterats liknande

Derrida menar att all metafysik rymmer dessa typer av motsägelser, och att de element som inte passar in ignoreras för att systemet ska gå ihop Platon skrev en massa citat och hans lärare var Sokrates. Platons citat är om andra människors liv, hur de bör leva, om beteende och kloka citat. Han skrev också några citat om kunskap och musik Platon säger att i idévärlden vet vi allting, men när vi föds glömmer vi det och tillbringar livet med att försöka minnas. En mindre extrem variant är att vi inte har komplexa teorier från födseln utan bara enkla grundbegrepp - om till exempel former och färger - som vi sedan får pussla ihop till mer avancerade tankar Platons Faidon - Filosofin, livet och döden (del 2 av 3) 27 mars, 2014. Platons texter är något helt annat än den vanlig skönlitteratur, ekonomi- eller managementlitteratur som jag vanligtvis läser. De här texterna är ungefär som en arkeologisk utgrävning där man sakta men säkert får mejsla fram skatterna som grundval och slutsten också för all vår metafysik. (Så till studenterna den gamle professorn, av många åhörd, vid slutad kurs.) Vi har läst om de nya och gamla, de hellenska och tyska systemen, Kant har vi läst och begrundat, Fichte och Schelling och Hegel, läst om Platons läror, och Sokrates, större än Platon Ficino uppfattade Platons filosofi som en mycket aktuell lära, som utlovade en möjlighet att inom sin ram kunna förena alla tidens motstridiga tendenser. Den borde kunna försona både relogion och filosofi, både metafysik och vetenskap, som ju överallt verkade glida längre från varandra

Kärleken, freden och arbetet, 1963 – Bror Hjorths Hus

Video: Platon och Aristoteles om människans beskaffenhet DOOM

Platons metafysik och epistemologi från medeltiden. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University 2014. Webb. Tejera, V. Historia och retorik i Platons meno eller om svårigheterna att kommunicera mänsklig excellens. Filosofi & retorik 11.1 (1978): 19-42. Skriva ut Metafysik. studiet av verklighetens sanna natur. Platons idevärld. Våra sinnen är bleka kopior och opålitliga för oss. Empirist. Får sanning och kunskap genom att se världen. Impetusteorin. När man kastar ett spjut får det kraft från armen, spjutet faller när kraften är slut. Epistemologi. Läran om kunskap Kunskap om yttervärlden är som sagt osäker. Men det finns en skillnad mellan olika typer av kunskap. Å ena sidan har vi den typen som baseras på information som verkar komma från yttervärlden själv - information som vidarebefordras till oss genom våra sinnesupplevelser. Sådan information har väldigt lätt för att bli förvanskad på olika sätt - Sammenlign Hulebilledet med Linjebilledet og din øvrige viden om Platons metafysik. Uddrag En retfærdig stat kan kun opstå og fungere, hvis dens indbyggere selv er retfærdige. Og hvordan bliver de så det? - Arbejdsdeling uddeles baseret på befolkningens kvalifikationer, hver gør sit

Filosofins histori

I detta avsnitt av det metafysiska laboratoriet möter Åke Gafvelin och Lapo Lappin Lena Andersson. Vi diskuterar platonism, postmodernism och positivism, könets ontologi, människans natur och Gud Svar (1 av 2): Både Platon och Aristoteles betonar förnuftet och rationaliska argumenter. Dom har också liknande åsikter om det goda livet: människan ska vara modig, rättvis och klok för att leva väl. Både män accepterade bruk av slavarbetet och var själva en del av den athenska eliten. Både var. Debatten mellan nominalism och realism. 22 Mar, 2018. Nominalism och realism är de två mest framstående positionerna i västerländsk metafysik som behandlar verklighetens grundläggande struktur. Enligt realister kan alla enheter grupperas i två kategorier: uppgifter och universaler. Nominalister hävdar istället att det bara finns uppgifter Platons dialoger har Sokrates, men inte alltid som konversationsledaren. Tillsammans med Xenophon är Platon den främsta källan till information om Sokrates liv och tro, känd som corpus Aristotelicum, och behandlar en mängd olika ämnen inklusive logik, fysik, optik, metafysik, etik, retorik, politik, poesi, botanik och zoologi

Sådan kickstartede de græske filosoffer videnskaben

Aristoteles (384-322 f Kr) föddes i norra Grekland. Han kom som ung till Aten och studerade filosofi i Platons akademi. Efter Platons död 347 f Kr lämnade Aristoteles Aten för Asos i Mindre Asien där han bl a ägnade sig åt forskningar inom naturvetenskaperna. År 343 blev han lärare åt den Makedonske tronarvingen Alexander (senar Metafysik Aristoteles menar att metafysiken, eller den första filosofin, som han kallar den, består av tre områden: ontologi, som är läran om det varande så som varande; teologi, som är läran om Gud; och läran om de första principerna eller orsakerna, grundsatserna eller axiomen

Romantikken - Wikipedia's Romantiken as translated by

Platons grottliknelse (Staten, Bok 7, 514a-521b), är en liknelse i Platons dialog Staten. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater av metafysik.7 Det är alltså föga förvånande att den översiktliga sekundärlitteraturen gärna förmedlar en konsensus i stil med att den ursprunglige Platons tankar fördunklades av den tolkning de utsattes för av nyplatoniker-na, framförallt Plotinos.8 Nu händer det sig dock att man från specia som grundval och slutsten också för all vår metafysik. (Så till studenterna den gamle professorn, av många åhörd, vid slutad kurs.) Vi har läst om de nya och gamla, de hellenska och tyska systemen, Kant har vi läst och begrundat, Fichte och Schelling och Hegel, läst om Platons läror, och Sokrates, större än Platon, och länge läst. I Platons världsbild har tanken på en idévärld en central roll. Idévärlden är enligt Platon den sanna verkligheten och sinnevärlden, alltså den värld människan kan uppfatta med sina sinnen, är bara en skugga eller en blek kopia av idévärlden Med grottliknelsen vill Platon säga att varje person har sin egen privata håla eller grotta som hindrar och färgar naturens ljus Flera av Platons dialoger; Något av Aristoteles, t.ex. Metafysik eller Nicomachiska etiken; Thomas Summa Theologica, prima pars; David Hume, Dialogues concerning Natural Religion; Wittgenstein, Philosophical Investigations; Etik. Flera av Platons dialoger